Jean Monnet Burs Programı

Bursun Amacı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.


Bursun Kapsamı

Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir:


Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Mali Kontrol

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları


Burs Programının Hedef Kitlesi

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.


Başvuru Koşulları

Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanmaktadır. Adayların başvuru koşullarına ilişkin bilgi almak üzere söz konusu duyuruyu detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Burs Miktarı

Burs miktarının kapsamı şöyledir:

  • Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Euro'ya kadar olan bölümü),

  • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler vb.

  • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Euro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

                                                         
Kaynak: www.jeanmonnet.org.tr

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon